db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte betonové septiky na facebooku

Betonové septiky - tříkomorový nebo čtyřkomorový septik z betonu

Vyrábíme betonové septiky, provedeme návrh (projektovou dokumentaci) septiku a instalaci septiků přímo u zákazníka. Septik prvním stupněm čistícího procesu a slouží především k zachycení a usazení pevného znečištění z odpadní vody.

Můžete si vybrat mezi septiky přejezdnými do 2,5t do 40t a zvolit vhodnou velikost septiku podle počtu ekvivalentních obyvatel. Pro správný návrh velikosti septiku doporučujeme kontaktovat projektanta, který také navrhne vhodný způsob dočištění odpadní vody.
Pro prvotní návrh objemu septiku se vychází z následujícího vzorce:

V = S x O x D x k


V ... Objem septiku
S ... Spotřeba vody na osobu v domácnosti (uvažuje se obvykle 90-150 l/os/den)
O ... Počet osob žijících v domácnosti připojených k septiku
D ... Počet dní nutný pro průtok vody septikem (uvažuje se doba 3-5 dní pozdržení odpadní vody v septiku)
k ... koeficient kalového prostoru septiku (běžně 1,25 - 1,5)

Betonový vícekomorový septik napojený na betonový filtr. Sestava tvoří domovní čistírnu odpadních vod. Filtr z betonu určený pro dočištění odpadní vody z předřazeného vícekomorového septiku. Komplexní čistící zařízení ve dvoukomorové jímkce. Jedna část je vystrojena jako septik a druhá slouží jako filtr na čištění odpadní vody. Betonový čtyřkomorový septik pro přešištění odpadní vody z RD před nátokem do kořenového filtru. Ruční plnění filtru ve druhé komoře dvoukomorové jímky fungující jako čistírna odpadních vod z rodinného domu.

Průměrná spotřeba vody v domácnosti byla podle ČSÚ v roce 2011 na úrovni 88 l/os/den. Pokud budeme uvažovat spotřebu vody 100 l/os/den a ostatní proměnné na hodní hranici dostaneme se k číslu cca 0,75 m3/EO.

Septik pro čtyřčlennou domácnost by tedy měl být o objemu alespoň 3 m3 (současně je to také doporučený minimální objem septiku dle ČSN 75 6402) => čím je doba zdržení vody v septiku delší, tím je obecně vyšší jeho účinnost.

Přednosti využití betonového septiku jako prvního stupně čištění:

  1. Betonové septiky jsou staticky únosné - samonosné
  2. Betonové septiky jsou projektovány a navrženy jako staticky únosné na zatížení zemními tlaky, podzemní vodou a pojezdem vozidly až do 40t v závislosti na volbě typu septiku.

  3. Bezobslužný provoz septiku - bez elektroinstalace
  4. Oproti domovní ČOV nevyžaduje provoz septiku neustálý dohled a údržbu, pouze 1-2x do roka vyvézt kal. Samotný provoz septiku nevyžaduje žádnou údržbu ani energii.

  5. Zaručená vodotěsnost septiku
  6. Na septiku je po instalaci provedena zkouška těsnosti dle ČSN 75 0905, která prokazuje vodotěsnot.

  7. Dodávka septiku na klíč
  8. Na Vaši objednávku provedeme (zajistíme) projektovou dokumentaci, povolení na úřadu, montáž septiku a kořenové čistírky jako druhého stupně čištění.

Osazení septiku jako prvního stupně čištění.

Půdorysné schéma betonového septiku. Schéma řezu betonového septiku.
Provedení betonového septiku.


Využití betonových septiků:

Betonové septiky se využívají tam, kde není možné přípojit objekt na kanalizaci. Často tedy septik najdeme na venkově, nebo u rekreačních zařízení, jako jsou chaty či chalupy. Na rozdíl od jímek, které odpadní vody pouze zachycují, jsou septiky odtokovými nádržemi a využívají se k mechanickému předčištění komunálních odpadních vod. Znamená to tedy, že betonové septiky jsou uvnitř rozděleny přepážkami do tří komor, které slouží jako usazovací nádrž na kal - ten septik zachycuje, anaerobní bakterie kal rozkládají a odpadní voda po přečištění odtéká do dalšího stupně čištění.
Možnost použití septiku je vždy podmíněna předchozím souhlasem referátu ŽP MěÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.


Septik jako první stupeň čištění:

Vhodnost použití septiku v dané lokalitě je nutné konzultovat s místně odpovědným orgánem. V dnešní době již použití septiku jako jediného stupně čištění odpadních vod není možné. Septiky splňují podmínky ČSN 756402 a zařazují se v dolním rozsahu této normy jako mechanické a biologické předčištění před hlavním čistícím stupněm.


Další stupeň dočištění za betonovými septiky:

Čištění odpadních vod v septiku je způsob užívaný celou řadu let v minulosti. Účinnost čištění v septiku je možné orientačně stanovit v redukci NL na 50 % a BSK5 na 15 - 30 %. Pro zlepšení čistícího procesu je možné aplikovat do septiku každý měsíc vhodné biologické prostředky a bakterie. Jako další stupeň dočištění za septik bývá většinou projektován zemní pískový filtr, případně kořenová čistírna odpadních vod.


Co je třeba vyloučit na přítoku do septiku:

Pro zabezpečení bezporuchové funkce septiku a filtru (zemního či kořenového) je třeba vyloučit z přítoku tyto látky: tuky ve vyšší koncentraci, např. starý olej z fritézy nelít přímo do odpadu, regenerační roztoky z domácích změkčovačů, barvy, laky, ředidla, silné dezinfekční prostředky ( Savo, dávkovače a gely na bázi chlóru ), silné kyseliny, zásady, ropné produkty a obzvlášť škodí kondenzáty z kondenzačních kotlů. Pokud je na septik a filtr napojena jakákoliv výrobna potravin, kuchyně nebo restaurace, je povinnost odpadní vody přicházející z tohoto provozu samostatně předčistit od tuků v lapači tuků. Na přítoku vod do septiku a filtru je potřebné vyloučit a zajistit, aby se do kanalizace (čistícího procesu septik - filtr) nedostaly cizí balastní vody (podzemní a povrchové vody, dešťové vody apod.). Tyto balastní vody je třeba odvádět mimo septik a filtr.


Betonové septiky jsou betonovány jedním licím cyklem bez vzniku pracovní spáry, ZARUČUJEME VODOTĚSNOT zkouškou dle ČSN 75 0905!

NABÍZÍME:


Betonové septiky


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy