db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Vsakovací nádrže - vsakovací boxy

Díky variabilitě použití našich výrobků je možné využít naše jímky jako vsakovací nádrže na dešťovou vodu.

Pro optimální návrh využíváme poznatků normy ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zažízení srážkových vod. Můžeme také navrhnout kvalitativně stejnou variantu pro již navržený vsakovací systém pro porovnání nákladů na zřízení nádrže na vsakování dešťových vod.

Vsakovací nádrže na dešťovou vodu

Vzhledem ke stále rostoucí výstavbě a urbanizaci krajiny se zmenšuje počet ploch, kde by se mohla dešťová voda přirozeně zasakovat. V České republice je v současné doby zastavěno 12 – 13 % území, ale dešťová voda se v zástavbě zasakuje pouze na cca 20 – 30% tohoto území. Převážná část srážkových vod je tedy odváděna kanalizací pryč, což výrazně zasahuje do přirozeného přírodního koloběhu.

Jako požadavek vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. se odvádění srážkových vod řeší přednostně vsakováním. Pokud není vsakování možné řeší se odvádění srážkových vod zadržováním a regulovaným odváděním oddílnou kanalizací do povrchových vod nebo, pokud ani toto není možné, pak se řeší regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace.
Při návrhu vsakovacích zažízení (vsakovacích nádrž, vsakovacích šachet nebo vsakovacích boxů) je nutné vycházet z geologického průzkumu a ze znalosti kvality srážkových (povrchových) vod podle ploch, ze kterých odtékají.

Přednosti vsakovacího zařízení tvořeného soustavou vsakovacích nádrží

 • Díky ekonomickému návrhu je možné ušetřit prostředny
 • Systém vsakovacích šachet je revidovatelný a udržovatelný
 • Velmi variabilní systém návrhu vsakování dle geologických podmínek

 • Vsakovací nádrž na dešťové vody o vsakovacím objemu 30 m3.

  Vsakovací nádrž pro vsakování dešťové vody o objemu 167 m3.

  Připravený výkop pro montáž vsakvací nádrže o celkovém objemu 167 m3 v Lednici. Postup skládání vsakovací nádrže o celkovém objemu 167 m3 v Lednici. Skládání nádrže pro vsak a propojení ádrží stěnou o celkovém objemu 167 m3 v Lednici. Kompletní vsakovací nádrž v Lednici o celkovém objemu 167 m3. Vsakovací jímka ze skruží DN 2500mm o celkovém objemu 150m3 v Plzni. Vsakovací nádrž ze skruží DN 2500mm o celkovém objemu 150m3 v Plzni. Vsakovací nádrž ze skruží DN 2500mm o celkovém objemu 150m3 v Plzni. Vsakovací nádrž ze skruží DN 2500mm o celkovém objemu 150m3 v Plzni.

  NABÍZÍME:


  Vsakovací nádrže


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy